Chania
ПЪРВИЧНИ ИМУННИ ДЕФИЦИТИ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛЕКАРЯ
ПЪРВИЧНИ ИМУННИ ДЕФИЦИТИ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТАМултидисциплинарен подход в диагностиката и лечението на карцином на гърдата
Мултидисциплинарен подход в диагностиката и лечението на карцином на гърдата
Код: 64643_PDG_25
Категория: Онкология
Автор: Под редакцията на Доц. д-р Свилен Маслянков, Д-р Мариела Василева-Славева, Доц. д-р Ася Консулова
Издателство: Парадигма
ISBN: 978-954-326-464-3
Рамер: 11 х 17 см.
Корица: Твърда
Година: 2021
Страници: 738

Цена: 50 лв.
ОПИСАНИЕ

Мултидисциплинарният подход в диагностиката и лечението на карцинома на гърдата днес е задължителен. Той осигурява в най-голяма степен най-добро качество и най-дълга продължителност на живот.

И ако основни проблеми у нас са свързани с липса на скрининг и профилактика, ограничена техническа оборудваност и недостиг на подготвени кадри, то не може да се отрече и, че „скъсването на връзката“ между отделните специалисти е нерядка причина за по-лошите ни резултати.

Авторският колектив на настоящия труд включва широк панел от водещи специалисти. Всеки от тях представя своя поглед върху болестта карцином на гърдата, разглежда разнообразни нейни аспекти и цели да предостави необходима информация за студенти, специализанти, стажант-лекари и изобщо всички, ангажирани да се борят с това заболяване.

Научните редактори на книгата са ангажирани в дългогодишната си практика с карцинома на гърда. Макар работещи в различни здравни структури, чрез своята практика те представят работещ модел на интердисциплинарност в менажирането на болестта. „...всичко се свежда до инаквостта на клиничното мислене – всички автори на монографията (с малки изключения) култивират онкологичните си възприятия през втората декада на 21 век и явно тяхното творческо кредо е: „Старото отмина!“.

СЪДЪРЖАНИЕ

I. История на диагностиката и лечението на карцинома на гърдата
1. История на хирургичното лечение - Васил Павлов, Свилен Маслянков

2. История на развитието и приложението на образните методи в диагностиката - Валентин Иванов, Гаврил Наков

II. Епидемиология
3. Епидемиология на злокачествените болести на гърдата в България - Здравка Валерианова

III. Рискови фактори и превенция
4. Рискови фактори за възникване, наследственост и процедури за намаляване на риска за карцином на гърдата - Елица Валериева, Мариела Василева-Славева

IV. Скрининг
5. Европейски препоръки за провеждане на скрининг - Валентин Иванов, Гаврил Наков

V. Патология
6. Видове биопсично изследване. Предимства и ограничения на методите - Александрина Влахова

7. Морфология и хистологични видове - Маруся Генадиева

8. Определяне на рецепторния статус - Александрина Влахова

9. Молекулярни подтипове - Маруся Генадиева

10. Прогностични и предиктивни маркери и индекси.Мултигенни сигнатури - хАлександрина Влахова

11. Хистологична оценка на патологичния отговор след провеждане на неоадювантна терапия - Александрина Влахова

12. Спорни аспекти на екипната работа в диагностиката на карцином на гърдата - Ярослава Маринчева

VI. Качество на лечението на карцинома на гърдата в България
13. Индикатори за качество на лечението на карцином на гърдата в България - Мариела Василева-Славева, Свилен Маслянков, Ангел Йорданов

VII. Неинвазивен карцином на гърдата
14. Поведение при неинвазивен карцином - Мариела Василева-Славева

VIII. Ранен карцином на гърдата
15. Клинична оценка на лезии на гърдата - Мариела Василева-Славева

16. Образна диагностика – ехография, дигитална мамография, МРТ, томосинтез. Стандарт за диагностика на карцином на гърдата в България - Валентин Иванов, Гаврил Наков

17. Място на ПЕТ скенера в диагностиката и стадирането на ранния карцином на гърдата - Живка Данчева, Павел Бочев, Борислав Чаушев, Анелия Клисарова

18. Безопасност на методите за образна диагностика на карцином на гърдата - Десислава Костова-Лефтерова

19. Ранен карцином на гърдата – системно лечение - Ася Консулова

20. Мястото на мастектомията в съвременното лечение на карцинома на гърдата. Видове мастектомия. МРМ със/без едномоментна реконструкция, мамила-запазваща МРМ с едномоментна реконструкция - Свилен Маслянков

21. Онкопластични техники. Видове импланти – дизайн, индикации и сигурност при употреба, специфични усложнения - Свилен Маслянков

22. Специфични, имплант-базирани техники за реконструкция - Свилен Маслянков

23. Пластики със собствени тъкани - Свилен Маслянков

24. Реконструкция на ареоло-мамиларния комплекс - Свилен Маслянков

25. Органосъхраняващи операции - Свилен Маслянков

26. Основано на доказателствата поведение към аксилата. Аксиларни дисекции - Свилен Маслянков, Цветелина Пайчева, Мариела Василева-Славева

27. Лъчелечение на първичен тумор - Иглика Михайлова

28. Лъчелечение на аксила - Иглика Михайлова

29. Интраоперативнo лъчелечение - Мариела Василева-Славева, Свилен Маслянков, Захари Захариев, Александрина Влахова Ася Консулова, Десислава Костова-Лефтерова

IX. Авансирал и метастатичен карцином на гърда
30. Клинична оценка на авансиралия карцином на гърда - Христина Ивановска-Пенева

31. Образна диагностика при напреднал карцином на гърда - Валентин Иванов, Гаврил Наков

32. Мястото на ПЕТ/КТ в диагностиката и стадирането на авансиралия карцином на гърдата - Живка Данчева, Павел Бочев, Борислав Чаушев, Анелия Клисарова

33. Системно лечение при метастатичен или рецидивирал карцином на гърдата - Ася Консулова

34.Ролята на хирургията на първичния тумор при пациенти с де ново метастатичен карцином на гърдата - Мариела Василева-Славева, Йоана Симеонова, Михаела Димитрова-Младенова, Ася Консулова, Елица Валериева, Ярослава Маринчева, Христина Ивановска-Пенева, Десислава Костова-Лефтерова, Елена Чуприна, Свилен Маслянков, Ангел Йорданов

35. Модели на метастатично разпространение и преживяемост на българските пациенти с карцином на гърдата - Мариела Василева-Славева, Йоана Симеонова, Ася Консулова, Ангел Йорданов, Елица Валериева, Ярослава Маринчева, Христина Ивановска-Пенева, Десислава Костова Лефтерова, Свилен Маслянков, Михаела Димитрова-Младенова

36. Място на хирургията в лечението на локално авансирал карцином на гърдата - Свилен Маслянков

37. Място на хирургията в лечението на метастатичен карцином на гърдата - Свилен Маслянков

38. Хирургия при олигометастатична болест. Роля на хирургията при лечение на първичнното огнище в стадий IV - Свилен Маслянков

39. Хирургични техники при операции на гърдата след неоадювантно лечение - Свилен Маслянков

40. Лъчелечение (на първичен тумор и аксила, палиативно лъчелечение на метастази, радиохирургия) - Христина Ивановска-Пенева

X. Лечение на болката
41. Обезболяване при пациенти с карцином на гърдата: съвременни аспекти - Дочка Цонева

XI. Усложнения от лечение
42.Усложнения след хирургия - Мариела Василева-Славева

43. Усложнения след системно лечение - Ася Консулова

44. Усложнения след лъчетерапия - Николай Недев

XII. Специфични форми на карцином на гърдата
45. Карцином на гърдата и бременност - Мариела Василева-Славева, Десислава Костова-Лефтерова, Елица Валериева, Ангел Йорданов, Ася Консулова

46. Карцином на гърдата при мъжа - Ася Консуловa, Мариела Василева-Славева

47.Болест на Пейджет - Свилен Маслянков, Цветелина Пайчева

48.Инфламаторен карцином на гърдата - Свилен Маслянков, Цветелина Пайчева

49. Окултен карцином на гърдата - Свилен Маслянков, Цветелина Пайчева, Кирил Младенов

XIII. Подкрепящи грижи за пациенти с карцином на гърдата
50. Най-добри подкрепящи грижи при болни, преживели карцином на гърдата - Николай Йорданов

51. Психоонкология. Роля на психолога в срещата с диагнозата „карцином на гърдата’’ - Зорница Спиридонова

XIV. Работа в специализирано отделение за болни с карцином на гърдата
52. Минимални изисквания към специализираните отделения за диагностика и лечение на карцином на гърдата - Мариела Василева-Славева

XV. Карциномът на гърдата през погледа на българския пациент
53. Пътят на пациента – 1 - Ивелина Йорданова

54. Пътят на пациента – 2 - Румяна Асенова

Summary

 

 

 

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:

Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО

 
КНИГАПОЩА МЕДБУК

Контакти:

medbookpost@abv.bg

Tel: 088 7777 610

Общи условия

Доставки

Поръчки